Verdivurdering

En verdsettelse er et viktig verktøy i arbeidet med å synliggjøre bedriftens verdier .

Verdivurdering vil naturlig nok være viktig del av en salgsprosess. Hos Bridge baserer vi vår verdivurdering på matematiske beregninger bygget på fremtidig inntjening og historiske tall, men vi legger også i stor grad vekt på virksomhetens strategiske posisjon. Det vil kunne være stor forskjell mellom verdien en virksomhet har, avhengig av hvem som er aktuell kjøper. Følgelig er det viktig i en verdivurdering ikke bare å ta hensyn til virksomhetens egen forventet inntjening, men også å vurdere hvilken økning en potensiell kjøper får i sin samlede inntjening. En virksomhets teoretiske verdi betegnes ofte som summen av fremtidige utbetalinger til eierne redusert for rente over tid. Til denne vurderingen benytter man som regel både historiske tall og forventninger til fremtiden for å beregne teoretisk verdi. Bridge gjennomfører en slik teoretisk verdivurdering på de fleste av vår oppdrag, men legger vekt på at dette kun gir en indikasjon på hvilken verdi virksomheten har. Vi benytter også ulike bransjemessige nøkkeltall for å fastsette et verdiintervall for virksomheten. For å oppnå best mulig verdivurdering er det følgelig viktig å fokusere på virksomhetens styrker og svakheter for å optimalisere virksomhetens fremtidige inntjening. Les mer om dette under verdiutvikling.